Kế hoạch dạy và học qua Internet, trên truyền hình ở HKII năm học 2019-2020 tại trường THPT Phạm văn Đồng

Tiếp tục triển khai mạnh mẽ công văn số 294/SGD ĐT-VP ngày 21/02/2020 của Sở GD & ĐT V/v triển khai sử dụng hệ thống VNPT- E-learning, nhà trường đã phối với hớp VNPT Gia Lai tổ chức tập huấn tập trung toàn trường vào ngày 28/2/2020;  đến  nay đã tổ chức tập huấn online cho 6 tổ bộ môn. Kết quả, VNPT Gia Lai đã xây dựng cho nhà trường cổng học liệu dạy, học và thi trực tuyến tại địa chỉ http://thptphamvandonggialai.lms.vnedu.vn/, 100% CB-GV đã đăng nhập, ít nhất có 01 bài giảng/bộ môn/khối lớp được đăng tải , 100% học sinh được cấp tài khoản đăng nhập và tham gia học trực tuyến.

Tài liệu đính kèm: Tải về

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN ĐỒNG                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số:  27     /KH- THPTPVĐ                                Ia Grai, ngày 01  tháng 04  năm 2020

 

                                                                                           KẾ HOẠCH

dạy và học qua Internet, học trên truyền hình ở học kỳ II, năm học 2019-2020

 

I. Cơ sở  để thực hiện dạy và học qua Internet, học trên truyền hình

          1. Cơ sở pháp lý

1.1. Các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo

          - Công văn số 3946/BGDĐT-CNTT ngày 30/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2019 – 2020.

- Công văn số 793/BGD ĐT-GDTrH ngày 12/3 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường dạy học qua internet, trên truyền hình.

- Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH V/v Hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với CSGD phổ thông, CSGD thường xuyên trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19 năm học 2019-2020

          - Hướng dẫn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2029-2020.

1.1. Các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai

          - Kế hoạch số 1486/KH-SGDĐT ngày 10/9/2019 của Sở GD & ĐT Về việc thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2019-2020.

- Công văn số 450/SGDĐT-GDTrH ngày 17/3/2020 của Sở GD & ĐT về việc  tổ chức  dạy học trên truyền hình các môn học dành cho học sinh lớp 9

          - Công văn số 451/SGDĐT-GDTrH ngayd 18/3/2020 của Sở GD & ĐT về việc  tăng cường dạy học qua internet, trên truyền hình trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

          - Công văn số 526/ SGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020 của Sở GD & ĐT về việc hướng dẫn tổ chức dạy học qua inetrnet, trên truyền hình đối với CSGD phổ thông, CSGD thường xuyên năm học 2019-2020.

          - Công văn số 531/ SGD ĐT- GDTrH ngày 30/3/2020 của Sở GD & ĐT về việc tổ chức dạy học trên truyền hình đối với các môn học dành cho học sinh lớp 9 và lớp 12.

          2. Cơ sở thực tiễn

          - Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, học sinh nghỉ học không đến trường.

          - Thực tế các cơ sở giáo dục (CSGD) đã sử dụng CNTT trong dạy và học trong nhiều năm qua.

          - Thực hiện Công văn số 279/SGDĐT-VP ngày 19/2/2020 của Sở GD & ĐT V/v triển khai sử dụng hệ thống học tập trực tuyến Viettelstudy, nhà trường đã tổ chức tập huấn, triển khai.  Kết quả, có 39 tài khoản của CB-GV được cấp, 3 giáo viên đăng nhập với 3 khóa học thiết lập  ( số liệu đến ngày 17/3/2020 theo công văn số 451/SGDĐT-GDTrH ngayd 18/3/2020)

          - Tiếp tục triển khai mạnh mẽ công văn số 294/SGD ĐT-VP ngày 21/02/2020 của Sở GD & ĐT V/v triển khai sử dụng hệ thống VNPT- E-learning, nhà trường đã phối với hớp VNPT Gia Lai tổ chức tập huấn tập trung toàn trường vào ngày 28/2/2020;  đến  nay đã tổ chức tập huấn online cho 6 tổ bộ môn. Kết quả, VNPT Gia Lai đã xây dựng cho nhà trường cổng học liệu dạy, học và thi trực tuyến tại địa chỉ http://thptphamvandonggialai.lms.vnedu.vn/, 100% CB-GV đã đăng nhập, ít nhất có 01 bài giảng/bộ môn/khối lớp được đăng tải , 100% học sinh được cấp tài khoản đăng nhập và tham gia học trực tuyến.

          II. Mục đích của việc dạy và học qua Internet, học trên truyền hình

 1. Giúp học sinh được học tập theo chương trình giáo dục phổ thông trong thời gian nghỉ học ở trường để phòng, chống Covid-19.

2. Phát triển năng lực tự học của học sinh và nâng cao kỹ năng tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình của giáo viên.

3. Tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức và hỗ trợ học sinh trong học tập.

4. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học theo hướng tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

          III. Dạy học qua Internet

1.Khái niệm dạy học qua Inetrnet

Dạy học qua Internet là các hình thức dạy học trong đó giáo viên sử dụng ứng dụng hoặc dịch vụ của Internet để tổ chức hoạt động dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

2. Các hình thức dạy học qua Inetrnet, bao gồm:

- Dạy học thông qua hệ thống quản lý học tập (LMS - Learning Management System);

- Dạy học thông qua hệ thống quản lý nội dung học tập (LCMS - Learning Content Management System);

- Dạy học thông qua các hệ thống dạy học trực tuyến: VNPT E-learing; Viettelstudy; ( phần mềm Zoom đã được tích hợp vào VNPT E-learing); Facebook,...

3. Yêu cầu về bài học và học liệu

Các tổ trưởng chuyên môn, trên cơ sở hướng dẫn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổ chức rà soát và điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2029-2020. Trên cơ sở nội dung điều chỉnh trong HKII năm học 2019-2020, các bộ môn biên soạn tài liệu  giảng dạy đảm bảo các yêu cầu sau:

- Được xây dựng theo chương trình giáo dục phổ thông theo các quy định, hướng dẫn của Bộ GDĐT, bao gồm sách giáo khoa, bài giảng, tài liệu, học liệu, câu hỏi, bài tập để tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

- Bảo đảm tính khoa học, sư phạm, phù hợp với đối tượng học sinh theo từng cấp học.

- Được tổ chuyên môn góp ý trước khi đưa vào giảng dạy.

  4. Tổ chức  triển khai thực hiện dạy học qua Inetrnet:

          Từ sự tiện tích qua thực tế triển khai, nhà trường đã quyết định sử dụng hệ thống dạy học trực tuyến trên nền tảng VNPT E-learing

          - Nhà trường đã tổ chức tập huấn việc dạy và học trực tuyến tại địa chỉ http://thptphamvandonggialai.lms.vnedu.vn/. Hiện nay 100% CB, GV và học sinh toàn trường đã cấp tài hoản, đăng  bài giảng, học liệu trên nền tảng VNPT E-learing

          - Trong tuần từ thứ 3 ngày 07/4 đến hết 12/4/2020: mỗi  môn của 9 môn thi THPT quốc gia khối 12 tổ chức dạy học trực tuyến ít nhất 01 tiết/lớp. Các tổ trưởng hoặc trưởng các bộ môn đăng ký với phó hiệu trưởng chuyên môn chậm nhất vào thứ 6 ngày 03/4/2020 để nhà trường xếp lịch học và thông báo với học sinh tham gia.

          - Từ 13/4/2020 trở đi sẽ tổ chức dạy học trực tuyến trên nền tảng VNPT E-learning ở tất cả các bộ môn của các khối lớp.

          Lịch dạy học trực tuyến ( trên nền tảng VNPT E-learning) của trường THPT Phạm Văn Đồng ( tuần từ 06/4 đến 12/4/2020)

Thứ, ngày

Buổi

Môn

Bài

Giáo viên thực hiện

Thời gian bắt đầu tổ chức dạy

Lãnh đạo tham  gia

Thứ 3

Ngày 07/4

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

Toán-12C1, 12C2

Phương trình đường thẳng trong không gian (tt)

Võ Thế Hữu

14 giờà 15 giờ

Thầy Tuấn

Thứ 4

Ngày 08/4

Sáng

Hóa-12A1

Nhom và hợp chất của Nhôm

Phan Thị Cát

7 giờ 15 đến 8 g 15

Thầy Công

Chiều

Toán –12A1

Phương trình đường thẳng trong không gian (tt)

Trần Thị Thùy Trang

14 giờà 15 giờ

Thầy Công

Thứ 5

Ngày 09/4

Sáng

Lý-12A1

Hiện tượng quang điện-Thuyết lượng tử ánh sáng

Phan Văn Thừa

9 giờ 00 phút à 10 giờ

Thầy Tuấn

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ 6

Ngày 10/4

Sáng

Tiếng Anh-12C2

Topic: Comparison

Ngô Thị Mỹ Nga

8 giờ 10 à9 g  10 phút

Thầy Công

Sinh học-12C2

Bài 37: các đặc trưng cơ bản của quần thể

Trần Thị Phương Anh

9 giờ 30 à10 g  30 phút

Thầy Công

Chiều

Lịch Sử-12C1

Bài 23 Khôi phục và phát triển kinh tế XH, giải phóng hoàn toàn Miền  Nam

Trịnh Thị Doan

13g 20 phút đến 14g 20

Thầy Cường

Địa Lý-12C3

Địa lí các ngành Công nghiệp

Phan Thị Tuất

14 giờ 40 phút đến 15 giờ 40

Thầy Cường

GDCD-12C2

Bài : Quyền khiếu nại và tố cáo

Trần Ngọc Hoàng

16 giờ  đến 17 giờ

Thầy Cường

Thứ 7

Ngày 11/4

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

Ngữ văn -12A1

Ôn tập thi THPTQG : Phân tích đề minh họa môn Ngữ văn năm 2020 của Bộ GD & ĐT

Võ Thị Anh

14 giờ đến 15 giờ

Thầy Cường

 

IV. Dạy học trên truyền hình

1.Khái niệm  dạy học trên truyền hình

Dạy học trên truyền hình là hình thức giáo viên tổ chức và hướng dẫn học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo các bài giảng được phát trên truyền hình.

2.Tổ chức thực hiện

Hiện tại cở sở hạ tầng nhà trường không đủ điều kiện để tổ chức dạy học trên truyền hình. Nhà trường và giáo viên chủ nhiệm thông qua hệ thống tin nhắn từ Smas và mạng xã hội zalo, facebook để gửi đến học sinh và gia đình học sinh lịch dạy trên truyền hình của đài truyền hình Gia Lai các các tỉnh bạn đến học sinh ( tham khảo lịch phát  phát sóng dạy học trên truyền hình tại địa chỉ http://www/moet.gov.vn)          

V. Đánh giá kết quả học tập

          Sử dụng kết quả học tập trên Internet và trên truyền trình làm điểm kiểm tra thường xuyên.

Nơi nhận:                                                                                                             THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

- Phòng GDTrH Sở ( báo cáo);

- Lưu VT.

Tác giả: Hiệu trưởng trường THPT Phạm Văn Đồng
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 30
Hôm qua : 68
Tháng 05 : 1.294
Năm 2021 : 8.780