I. MỤC TIÊU

            1. Triển khai có hiệu quả Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 04/01/2012 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của UBND tỉnh Gia Lai ề việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020

                2. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của nhà trường, cập nhật, niêm yết, công bố công khai 100% thủ tục hành chính tại bảng niêm yết công khai và  trên cổng thông tin điện tử ( CTTĐT)  của nhà trường.

          3. Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý hành chính ở cơ quan.

        4.Tăng cường công tác tuyên truyền, đôn đốc, kiểm tra công tác cải cách hành chính tại đơn vị.

          5. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, trình  độ chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đối với từng vị trí việc làm. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính ở cơ quan.

            II. NHIỆM VỤ CHUNG

         Xem chi tiết tài liệu đính kèm