Tổ Sử - Địa - GDCD

 • Hoàng Thị Ánh Toàn
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên GDCD

 • Phan Thị Tuất
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ Sử - Địa - GDCD
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ Phó, Giáo viên ĐỊa

 • Trần Ngọc Hoàng
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chủ tịch hội liên hiệp Thanh niên

 • Trịnh Thị Doan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Sử - Địa - GDCD
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ Trưởng, Giáo viên Sử