Tổ Lý - CN - TD - QP

 • Tô Lan Phương
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên GDQP

 • Hồ Thị Trương An
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên TD

 • Nay Iem
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Lý

 • Huỳnh Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Lý

 • Trần Hải Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí Thư Đoàn Trường
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Lý

 • Trần Tiến Sự
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ Lý - CN-TD-Qp
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên TD

 • Phan Văn Thừa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng Tổ Lý-CN-TD-QP
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Lý