Đoàn Thanh niên

 • Trần Ngọc Hoàng
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chủ tịch hội liên hiệp Thanh niên

 • Nay Iem
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Lý

 • Trần Hải Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí Thư Đoàn Trường
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Lý