Ban Giám hiệu

 • Trần Thế Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng 
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0905657014
  • Email:
   tranthecuong2011@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó hiệu trưởng trường THPT Phạm Văn Đồng

 • Nguyễn Trọng Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng 
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sĩ
  • Điện thoại:
   0979797304
  • Email:
   ttuan_nguyen2000@yahoo.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó Hiệu Trưởng chuyên môn

 • Trần Bá Công
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sĩ
  • Điện thoại:
   0905153068
  • Email:
   tranbacong72@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Hiệu trưởng trường THPT Phạm Văn Đồng