Thực hiện kế hoạch số 1360/SGD ĐT-VP ngày 07/8/2020 của Sở GD & ĐT Gia Lai V/v triển khai thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 và Thực hiện công văn số    1476  /SGD ...