• Nguyễn Đình Nhất
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Bảo vệ

 • Nguyễn Thị Đàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tạp vụ

 • Nguyễn Đức Viễn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Bảo vệ

 • Nguyễn Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Y tá

 • Nguyễn Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
   Tung cấp
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Văn Thư

 • Nguyễn Văn Thạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Văn phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ trưởng